Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond

Artikel 1. Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden zal gesproken worden over Energy is Key als zijnde bedrijf. Hier valt tevens Reiki en Kruiden en Online met je hond onder.
De Opdrachtgever is degene die opdracht heeft gegeven voor het consult of de afspraak, hier zou je dus ook klant kunnen lezen. Er is voor gekozen om alles in de ‘hij’ vorm te schrijven, maar hier kan ook ‘zij’ gelezen worden. De Opdrachtgever kan ook de eigenaar van het te behandelen dier zijn.
Overeenkomst: het consult wat door de Opdrachtgever in opdracht is gegeven per email, per whatsapp of via de website. Indien dit telefonisch gebeurt, zal Energy is Key de afspraak per email of whatsapp bevestigen.
1. Energy is Key houdt zich bezig met diverse behandelingen voor mensen en dieren, te weten; Reiki, Shiatsu (alleen voor honden), kruidengeneeskunde, natuurgeneeskunde, energetische behandelingen, Spagyriek
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Energy is Key.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Energy is Key en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
4. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Tevens de opdracht via www.onlinemetjehond.nl bij het plaatsen van een bestelling via de website. Hierbij koopt de Opdrachtgever een online cursus of workshop. In de opdrachtbevestiging valt te lezen wat er valt onder de Opdracht. 


Artikel 2.          Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl. en www.onlinemetjehond.nl Dit geldt voor elk aanbod wat zichtbaar is op deze websites.
2. Energy is Key kan deze Algemene Voorwaarden altijd aanvullen en/of wijzigen. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen geldt dit niet voor reeds gesloten overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever.
3. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de websites.
4. Energy is Key wijst elke Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Deze zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Energy is Key en de Opdrachtgever. Artikel 3. Aanvaarding of afwijzing van de Algemene Voorwaarden
1. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden of de gewijzigde en/of aanvullende Algemene Voorwaarden, kan de Opdrachtgever de dienst niet meer bestellen.
2. De overeenkomst tussen Energy is Key en de Opdrachtgever komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces c.q. reserveren van een consult, waarbij de acceptatie van de Algemene Voorwaarden een onderdeel is. Tevens komt deze overeenkomst tot stand bij het aanschaffen van een online cursus of workshop via de website van Onlinemetjehond.nl. Artikel 4. Prijzen en betaling
1. Alle door Energy is Key opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen en/of diensten. Alle in aanvulling daarop door Energy is Key (met schriftelijke / per email goedkeuring door de Opdrachtgever) geleverde goederen en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
Indien gewenst kan er vrijblijvend een offerte worden opgesteld voor de nader te bepalen levering van goederen en/of te verlenen extra diensten.
3. Door Energy is Key opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van eerder genoemde factoren wijzigen, is Energy is Key gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingsconditie. Het geldende betalingstermijn per dienst staat vermeld op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl bij de desbetreffende behandeling. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever, onverminderd haar verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Kosten van invordering zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen steeds ter voldoening in de 1e plaats van alle verschuldigde rente en kosten. En daarna van opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. Indien gewenst kan een offerte opgesteld worden door Energy is Key, voor een op maat gemaakt behandelplan. De Opdrachtgever dient deze schriftelijk, danwel via email, akkoord te geven. Nadat deze akkoord is gegeven, gaan de bepalingen in, zoals genoemd in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden van Energy is Key.
9. Bij het aanschaffen van een online cursus of workshop via Online met je hond, dient er altijd vooraf betaald te worden doormiddel van een bankoverschrijving of door Ideal. Nadat het volledige bedrag van de cursus is ontvangen, zal er toegang worden verstrekt per email. 
10.Indien er deelgenomen wordt aan een gratis cursus, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Er wordt eenmalig een e-mail gestuurd met een aanbieding enkele dagen tot weken na de aanmelding. Dit staat ook vermeld op de pagina van aanmelding. Er vindt geen aanmelding plaats voor de nieuwsbrief, tenzij het door de aanvrager zelf wordt aangevinkt op de aanmeldpagina. 

Artikel 5. Reclamatie
1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij deze uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren. Bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Energy is Key vervalt.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 6. Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Energy is Key is toe te rekenen, nakoming door Energy is Key zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Indien Energy is Key voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Annuleren afspraken
1. Afspraken annuleren door Energy is Key dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te vinden, tenzij er sprake is van overmacht of ziekte. De afspraak zal met voorrang opnieuw ingepland worden. 2. Indien de Opdrachtgever de afspraak wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Indien er korter dan 24 uur wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag voor het consult in rekening gebracht.


Artikel 8. Privacy
Energy is Key doet er alles aan om de privacy van de Opdrachtgever te beschermen. Voor verdere en uitgebreidere informatie verwijs ik je door naar de Privacy Statement, zoals te lezen is op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl en www.onlinemetjehond.nl 


Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Energy is Key geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
2. Aansprakelijkheid van Energy is Key voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van Energy is Key wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Energy is Key onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Energy is Key ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Energy is Key in staat is adequaat te reageren.
4. Energy is Key is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5. Medische diagnose wordt niet gedaan. Energy is Key en Reiki en Kruiden, zullen nooit op basis van klachten een medische diagnose stellen. Ook de websites, www.energyiskey en www.reikienkruiden en www.onlinemetjehond.nl zijn nooit een vervanging van een medische diagnose. Indien je specifieke informatie wenst, of een diagnose, kun je je richten tot je artsen, en bij dieren bij de dierenarts.
Alle berichten die Energy is Key en Reiki en Kruiden publiceert, kan je geen rechten ontlenen. Ook kan dit geen aanbeveling zijn om ziektes te behandelen.
6. Online met je hond kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, gebreken of letsel na het volgen van de lessen bij de cursussen en/of workshops. Alle cursussen en workshops zijn volledig veilig te volgen, indien je deze opvolgt en de contra-indicaties in acht houdt. Deze contra-indicatie staan per cursus / workshop genoemd door middel van tekst en een filmpje. Ook in de online leeromgeving staan de contra-indicaties genoemd. De Opdrachtnemer dient deze instructies ten alle tijden op te volgen. Voor de eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van de hond(en). 

Artikel 10 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.
1. Niets van de online leeromgeving, community, de lesstof (in de vorm van filmpjes, ebooken, lesstof etc.) mag verspreid worden van Online met je hond. Dit mag niet verstrekt worden aan derden, niet verspreid worden via social media of per mail. 

Artikel 11 Annulering cursus / workshop
Er geldt een 100% niet goed geld terug garantie. Indien jij als Opdrachtgever vindt dat de gekregen workshop/ cursus niet overeenkomt met datgene wat beloofd is tijdens de koop, krijg je je geld terug. Als de cursus niet bevalt mag je binnen 14 dagen na aanschaf van de cursus je geld terugvragen per email: info@onlinemetjehond.nl. Stuur je onderbouwing per mail en laat zien dat je alle opdrachten hebt uitgevoerd. 

Artikel 12 Privacy verklaring
Deze Algemene voorwaarden zijn in combinatie met de Privacy Verklaring bindend voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer. 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
2. Overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
3. Energy is Key is aangesloten bij Klachtenportaal.

Online met je hond - Sprang-Capelle - Sharon van Mook - april 2021